dostępność
Unia Europejska

UE

UE

Tytuł projektu:

Garncarnia na Mazurach – odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu w zakresie technologii garncarskich

 

Cel projektu:

Cel główny projektu: Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa Warmii i Mazur, przywrócenie i podtrzymanie tradycyjnej technologii garncarskiej, poprzez przywrócenie procesu produkcji rzemieślniczej bazowego materiału jakim jest wysokiej jakości glina garncarska, a co za tym idzie wytwarzanie z uzyskanego materiału, naczyń z gliny do gotowania, do termicznej obróbki potraw.
Cele szczegółowe projektu:
– stworzenie nowej oferty produktowo – usługowej przedsiębiorstwa
– odtwarzanie historycznego krajobrazu gospodarczego Warmii opartego na lokalnych produktach i wykorzystanie lokalnych surowców do wytwarzania gliny garncarskiej i naczyń wykonanych z gliny
– organizacja warsztatów dzięki którym możliwe będzie popularyzowanie tradycyjnego produktu opartego na tradycjach rzemiosła garncarskiego;
– dywersyfikacja działalności marketingowej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych kanałów promocji i dystrybucji oferty/usługi przez Internet;
– przygotowanie tradycyjnych produktów w formie dostosowanej do potrzeb klienta – działania edukacyjne;
– wzrost specjalizacji przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług związanych z turystyką kwalifikowaną oraz opracowanie kompleksowego produktu turystycznego;
– zwiększenie ruchu turystycznego poprzez udoskonaloną, atrakcyjną ofertę odtworzenia i zachowanie technik rzemieślniczych;
– wzrost poziomu wiedzy mieszkańców, świadomości mieszkańców okolicznych terenów, turystów, osób zainteresowanych zawodowo dawnymi technologiami, w zakresie odtwarzania rzemiosła poprzez edukację technik rzemieślniczych/ edukacja manualna;
– wykorzystanie potencjału naukowego, oraz doświadczenia w odtwarzaniu technik rzemiosła w zakresie tworzenia innowacyjnej oferty turystycznej;
– podniesienie wielofunkcyjności rozwoju obszaru wiejskiego poprzez specjalizację oferty turystycznej dostępnej dla zwiedzających.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 552984.00 zł
Wartość dofinansowania:
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 464506.56 zł