dostępność
Unia Europejska

Aktualności

Rozeznanie cenowe nr Gar/1/2021

W związku z realizacją przez firmę Garncarnia Marta Florkowska projektu „Garncarnia na Mazurach – odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu w zakresie technologii garncarskich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 1.5.2 Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu, nr projektu RPWM.01.05.02-28-0206/19

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę:

  • Przygotowanie panelu sklepu internetowego wraz systemem rezerwacji miejsc na warsztaty
  • Działania informacyjno-promocyjne

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: garncarnia@gmail.com lub złożyć osobiście bądź listownie na adres: Garncarnia Marta Florkowska, Kamionek Wielki 1, 11-600 Węgorzewo do dnia 12.05.2021 do godz. 09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady rozeznanie rynku zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MIiR/2014-2020/12(4)) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

 

Zamieszczono 04.05.2021

Formularz oferty Gar_1_2021

rozeznanie cenowe Gar_1_2021